Inleidende bepalingen

 1. Fakturaonline.rs applicatie is een webapplicatie beheerd door FakturaOnline s.r.o., Křížová 2598/4, 150 00 Praha - Smíchov, business ID 04129890, BTW ID CZ04129890, Bankrekening: 2700812412/2010, Fio bank, a.s., ingeschreven in het handelsregister, gehouden door de regionale rechtbank in Praag, Tsjechië, sectie C dossier 242393, Tsjechië, contact: [email protected]. ("Aanbieder")
 2. De Gebruiker is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die geregistreerd staat in de applicatie mijn-online-factuur.nl. ("Gebruiker ")
 3. Een applicatie is een webapplicatie Fakturaonline.rs, toegankelijk op de website www.mijn-online-factuur.nl ("Website"). De applicatie genereert elektronische documenten van de door de Gebruiker ingevulde gegevens die gebruikt kunnen worden voor de boekhouding in de zin van Wet. Nr. 563/1991 Coll. inzake boekhouding, of belastingdocumenten volgens Wet. Nr. 235/2004 Coll. over de BTW, en stelt de Gebruiker in staat om het gegenereerde document in PDF-formaat op te slaan en per e-mail naar het door de Gebruiker geselecteerde adres te sturen. ("Applicatie")
 4. Deze Gebruiksvoorwaarden regelen de rechten en plichten die tussen de Aanbieder en de Gebruiker ontstaan bij het gebruik van en de toegang tot de Applicatie en vormen samen met het Privacybeleid en het Cookiebeleid de volledige inhoud van de serviceovereenkomst, d. w. z. de toegang tot de Applicatie, in de zin van artikel 1751 van het Burgerlijk Wetboek.

Toegang tot de Applicatie

 1. De serviceovereenkomst, d. w. z. de overeenkomst over de toegang tot de Applicatie, wordt gesloten tussen de Aanbieder en de Gebruiker wanneer de Gebruiker zich registreert op de Applicatie door een Gebruikersaccount aan te maken door het e-mailadres in te vullen en vervolgens in te loggen met de ontvangen code. De Applicatie is gratis beschikbaar gedurende de eerste 35 dagen na registratie ("proefperiode"). Gedurende de proefperiode is toegang tot de Applicatie een vrijwillige eenzijdige prestatie van de Aanbieder en kan de Gebruiker er geen wettelijke aanspraak op maken. Daarna is de Applicatie beschikbaar na een keuze voor een abonnement. Met deze optie, d. w. z. door het abonnement te bestellen, heeft de Aanbieder recht op betaling van de abonnementsprijs. De serviceovereenkomst is van kracht zolang de Gebruiker de abonnementsprijs betaalt of totdat de Gebruiker de Aanbieder verzoekt het Gebruikersaccount op te zeggen. In het geval van beëindiging van het account van de Gebruiker vóór het verstrijken van de vooruitbetaalde periode, zal de Aanbieder het abonnementsgeld of een deel daarvan niet terugbetalen. De overeenkomst eindigt ook in het geval van beëindiging of ontbinding van de Gebruiker of de Aanbieder.

Licentie

 1. De volgende licentievoorwaarden zijn van toepassing op de toegankelijkheid van de Applicatie.
 2. De Applicatie is een collectief auteursrechtelijk beschermd werk waarop de Aanbieder intellectuele eigendomsrechten uitoefent.
 3. Door de registratie verleent de Aanbieder aan de Gebruiker een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, in de tijd beperkte licentie om de Applicatie te gebruiken voor het doel van de Applicatie, d. w. z. de ondersteuning van de afgifte van boekhoudkundige en fiscale documenten. De Aanbieder verleent de licentie kosteloos gedurende de eerste 35 dagen na registratie. De tijdslimiet voor de efficiëntie van de licentie komt overeen met de tijd dat de Applicatie vooruitbetaald is.
 4. De licentie staat de Gebruiker niet toe de grafische elementen van de Applicatie-interface te gebruiken door deze te reproduceren, verspreiden of openbaar te maken. De Gebruiker is niet gerechtigd om de Applicatie te wijzigen en daarvan afgeleide werken te maken, tenzij de Aanbieder daarmee instemt.
 5. De Gebruiker mag de licentie of sublicentie niet verlenen, zelfs niet gedeeltelijk. De Gebruiker mag de Applicatie op geen enkele andere wijze ter beschikking stellen voor gebruik door derden, behalve voor zijn werknemers en contractanten die hem boekhoudkundige en administratieve diensten verlenen.
 6. Deze licentieovereenkomst regelt ook het gebruik van eventuele updates van de Applicatie die de oorspronkelijke Applicatie kunnen wijzigen of vervangen. Deze bepaling is niet van toepassing als een dergelijke update is gekoppeld aan een afzonderlijke licentie en afzonderlijke toepassingsvoorwaarden. Dan prevaleren de gebruiksvoorwaarden van een afzonderlijke licentie.
 7. De Gebruiker mag de Applicatie niet gebruiken op een wijze die de rechten van de Aanbieder zou schenden. De Aanbieder behoudt zich alle rechten voor die onder deze Voorwaarden worden toegekend of voorbehouden.

Rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Aanbieder

 1. De Aanbieder zal de Gebruiker toegang verlenen tot de Applicatie via de Website.
 2. De Aanbieder verbindt zich ertoe, onder de hieronder uiteengezette voorwaarden, de door de Gebruiker gegenereerde gegevens gedurende vijf jaar op te slaan en de Gebruiker toe te staan deze documenten daarna te wijzigen.
 3. De Aanbieder verklaart dat de omvang van de invoergegevens en de soorten boekhoudkundige documenten online beschikbaar zijn in het openbare gedeelte van de Applicatie op https://www.mijn-online-factuur.nl/factuur.
 4. .
 5. Het onderwerp van de overeenkomst is niet het controleren van de volledigheid of juistheid van de documenten die door de Gebruiker via de Applicatie worden gegenereerd.
 6. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de conformiteit van de door de Applicatie gegenereerde documenten met algemeen bindende wetten en voor de juistheid en volledigheid van andere outputs van de Applicaties die worden ingediend bij overheidsinstanties, zakelijke partners en andere entiteiten. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om ervoor te zorgen dat de gegenereerde documenten volledig, correct en foutloos zijn.
 7. De Aanbieder garandeert niet en is niet verantwoordelijk voor het weergeven van informatie op de apparaten van de Gebruiker en voor de beschikbaarheid van de Website op elk moment en op elke plaats.

Rechten en verplichtingen van de gebruiker

 1. De Gebruiker is verplicht zijn bestaande en geldige e-mailadres in te vullen.
 2. De Gebruiker is verplicht een vergoeding te betalen aan de Aanbieder na het verlopen van de proefversie.
 3. De Gebruiker zal de Applicatie uitsluitend gebruiken voor boekhoudkundige doeleinden in de zin van Wet. Nr. 563/1991 Coll. inzake boekhouding.
 4. De Gebruiker mag niet meer dan één e-mailadres opgeven.
 5. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de gegevens en inhoud die de Gebruiker indient tijdens het gebruik van de Applicatie. De Gebruiker verplicht zich de Applicatie te gebruiken volgens de wet en deze Algemene voorwaarden.
 6. De Gebruiker is verplicht zijn of haar inloggegevens voor de geleverde diensten te beschermen en deze te beschermen tegen misbruik door derden.
 7. De Gebruiker doet afstand van alle aanspraken op schadevergoeding of gederfde winst als gevolg van schending van de verplichtingen van de Aanbieder.

VI.Betaling voor het gebruik van de dienst

 1. De abonnementskosten staan vermeld in de geldende prijslijst van de Aanbieder. De huidige prijslijst is beschikbaar op de bestelpagina www.mijn-online-factuur.nl/prijslijst.
 2. De serviceovereenkomst en licentie worden automatisch verlengd wanneer de abonnementsperiode afloopt. De Aanbieder informeert de Gebruiker voor het verstrijken van de abonnementsperiode en over de mogelijkheid van zijn/haar verlenging en geeft de factuur uit voor de volgende abonnementsperiode.

Sluitingsbepalingen

 1. De Gebruiker wordt beschouwd als een professional aangezien de dienst bedoeld is voor het uitgeven van facturen voor zakelijke doeleinden. Op basis hiervan wordt de Gebruiker niet beschouwd als consument en wordt hij niet beschermd door de consumentenwetgeving.
 2. Als er een geschil ontstaat met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, is de regionale of arrondissementsrechtbank van de Aanbieder die Tsjechisch recht toepast, bevoegd om dergelijke procedures te voeren.
 3. Verder wordt een gegevensverwerkingsovereenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder gesloten door in te stemmen, d. w. z. door te klikken op de link in de verificatie e-mail tijdens de registratie. De inhoud van de gegevensverwerkingsovereenkomst wordt gevormd door de relevante bepalingen van het Privacybeleid en de bepalingen van Algemene Voorwaarden op een redelijke manier in de formulering die van toepassing is op de serviceovereenkomst. De gegevensverwerkingsovereenkomst is net zo lang van kracht als de dienstenovereenkomst en eindigt na afloop van de periode waarvoor het abonnement op de diensten vooruitbetaald was. De gegevensverwerkingsovereenkomst eindigt ook als het account van de Gebruiker vervalt of als de Gebruiker of de Aanbieder ophoudt te bestaan zonder dat er een rechtsopvolger is.
 4. Als een deel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig is, heeft dit geen invloed op de geldigheid van andere verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien. De Gebruiker en de Aanbieder sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van Sectie 557 van het Tsjechisch Burgerlijk Wetboek uit.
 5. De Aanbieder heeft het recht om de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, voornamelijk vanwege de wijziging van de kosten waarvan het gebruik van de Applicatie afhankelijk is, vanwege de wijzigingen in de wetten van het grondgebied waarop de Aanbieder actief is of vanwege de ontwikkeling van de technologieën die in de Applicatie worden gebruikt. De wijziging van de Gebruiksvoorwaarden zal aan de Gebruikers bekend worden gemaakt via een bericht in de UI van de Applicatie of via een e-mail die de Gebruiker tijdens de registratie heeft opgegeven. Indien de Gebruiker niet gebonden wenst te zijn aan de voorgestelde wijziging van de Voorwaarden, heeft hij het recht om de wijziging af te wijzen en de serviceovereenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van 14 dagen. De Gebruiker geeft de opzegging door door het sturen van een elektronisch bericht via de Application UI of per e-mail aan de Aanbieder. De Aanbieder annuleert het Gebruikersaccount na het verstrijken van de opzegtermijn. Als de Gebruiker zijn/haar account niet opzegt door binnen 14 dagen na kennisgeving van de wijziging van de Voorwaarden een bericht te sturen, wordt hij/zij geacht akkoord te gaan met de nieuwe Voorwaarden.
 6. Deze Voorwaarden zijn in het Tsjechisch en Engels. In het geval van een conflict tussen de taalversies, prevaleren de voorwaarden in het Tsjechisch.
 7. De Gebruiksvoorwaarden zijn geldig en van kracht vanaf 15 augustus 2018.